CD- / DVD-Metal-Reviews

 • Veröffentlichung: 2011
 • Musikrichtung: Heavy Metal
 • Bewertung: 5.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2016
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 7 / 10
 • Veröffentlichung: 2011
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 6.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2010
 • Musikrichtung: Rock
 • Bewertung: 8 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Hard Rock
 • Bewertung: 7 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 7 / 10
 • Veröffentlichung: 2009
 • Musikrichtung: Death Metal
 • Bewertung: 7 / 10
 • Veröffentlichung: 2017
 • Musikrichtung: Rock
 • Bewertung: Keine Wertung
 • Veröffentlichung: 2016
 • Musikrichtung: Death Metal
 • Bewertung: Keine Wertung
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 7 / 10
 • Veröffentlichung: 2011
 • Musikrichtung: Heavy Metal
 • Bewertung: Keine Wertung
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Rock
 • Bewertung: 8 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Sludge / Drone
 • Bewertung: 8.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Death Metal
 • Bewertung: Keine Wertung
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Rock
 • Bewertung: 7.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2017
 • Musikrichtung: Hard Rock
 • Bewertung: 7 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 6 / 10
 • Veröffentlichung: 2016
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 8 / 10
 • Veröffentlichung: 2010
 • Musikrichtung: Death Metal
 • Bewertung: Keine Wertung
 • Veröffentlichung: 2011
 • Musikrichtung: Heavy Metal
 • Bewertung: 6 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 6 / 10
 • Veröffentlichung: 2009
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 6 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 8 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 7.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2015
 • Musikrichtung: Hard Rock
 • Bewertung: 8 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Heavy Metal
 • Bewertung: Keine Wertung
 • Veröffentlichung: 2011
 • Musikrichtung: Heavy Metal
 • Bewertung: 3 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Death Metal
 • Bewertung: 6 / 10
 • Veröffentlichung: 2013
 • Musikrichtung: Death Metal
 • Bewertung: 8.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Death Metal
 • Bewertung: 6.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 8 / 10
 • Veröffentlichung: 2011
 • Musikrichtung: Heavy Metal
 • Bewertung: 7 / 10
 • Veröffentlichung: 2013
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 8 / 10
 • Veröffentlichung: 2013
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 8 / 10
 • Veröffentlichung: 2016
 • Musikrichtung: Heavy Metal
 • Bewertung: 7 / 10
 • Veröffentlichung: 2011
 • Musikrichtung: Thrash Metal
 • Bewertung: 8 / 10
 • Veröffentlichung: 2012
 • Musikrichtung: Heavy Metal
 • Bewertung: 6.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2018
 • Musikrichtung: Death Metal
 • Bewertung: 5 / 10