CD- / DVD-Metal-Reviews

 • Veröffentlichung: 2017
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 4.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2015
 • Musikrichtung: Death Metal
 • Bewertung: 7.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2015
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 4 / 10
 • Veröffentlichung: 2018
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 7.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2018
 • Musikrichtung: Doom Metal
 • Bewertung: 9 / 10
 • Veröffentlichung: 2015
 • Musikrichtung: Doom Metal
 • Bewertung: 8.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2016
 • Musikrichtung: Doom Metal
 • Bewertung: 5 / 10
 • Veröffentlichung: 2019
 • Musikrichtung: Doom Metal
 • Bewertung: 4.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2018
 • Musikrichtung: Doom Metal
 • Bewertung: Keine Wertung
 • Veröffentlichung: 2016
 • Musikrichtung: Death Metal
 • Bewertung: Keine Wertung
 • Veröffentlichung: 2018
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 6.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2016
 • Musikrichtung: Death Metal
 • Bewertung: 7.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2018
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 7.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2015
 • Musikrichtung: Death Metal
 • Bewertung: 8 / 10
 • Veröffentlichung: 2017
 • Musikrichtung: Symphonic Metal
 • Bewertung: 3.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2019
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 6 / 10
 • Veröffentlichung: 2018
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 4.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2017
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 7.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2018
 • Musikrichtung: Doom Metal
 • Bewertung: 7.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2017
 • Musikrichtung: Doom Metal
 • Bewertung: 7 / 10
 • Veröffentlichung: 2017
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: Keine Wertung
 • Veröffentlichung: 2018
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 8.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2017
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: Keine Wertung
 • Veröffentlichung: 2018
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 3.5 / 10
 • Veröffentlichung: 2019
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 4 / 10
 • Veröffentlichung: 2018
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 9 / 10